ปุ่มนี้เฉพาะ : เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการออกเลขทะเบียนเท่านั้น

► สำหรับบุคคลทั่วไป : ท่านสามารถค้นหารายชื่อได้โดย กด Ctrl + F บนแป้นพิมพ์
      หาก ท่านเปิดด้วยสมาร์ทโพน ท่านสามารถเลื่อนหน้าจอขึ้น บน ซ้าย และขวา ได้เลย