การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

โปรดคลิกเลือกรายงานที่ท่านต้องการ :
หมายเหตุ หากท่านเปิดด้วยสมาร์ทโฟน กรุณาหมุนหน้าจอเป็นแนวนอน

● ข้อมูล 25 มิ.ย. 64 (นร. 25 มิ.ย. 64 ครู 25 มิ.ย.64)
● ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
● การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
● ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
● ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ
● การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
●สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564
●การย้ายและการแต่งตั้ง
●ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
●การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
●แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
● แบบรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและความต้องการวิชาเอก จำแนกตามมารฐานวิชาเอก

● การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี
● การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ
● การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
● การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
● การจ้างพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
● โครงการครูดีในดวงใจครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
● แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
● ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูดีนครศรีธรรมราช
● ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ
● ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
● ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพ.ศ.2563

● การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
● การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผ้ช่วย
● การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
● การเลื่อนขั้นเงินเดือน
● การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
● การให้ข้าราชการครู เลื่อนวิทยฐานะ
● การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
● การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
● การอบรมแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
● โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรูปแบบออนไลน์
● แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
● ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยะฐานะฯ.
● พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
● ที่ ศธ 04072/1533 ลว. 28 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● ที่ ศธ 04072/1534 ลว. 28 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

● การขอปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
● การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา
● การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
● การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้บังคับบัญชา
● การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
● การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯให้ตรวจสอบข้อมูลมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค.64
● การเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
● การอบรมแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
● ซักซ้อมการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่(1เมษายน2564)
● มาตรการป้องและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา