คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
มีข้อมูลแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริหาร ประเภทการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการบริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

โปรดคลิกเลือกรายงานที่ท่านต้องการ :
หมายเหตุ หากท่านเปิดด้วยสมาร์ทโฟน กรุณาหมุนหน้าจอเป็นแนวนอน

● คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
● การขอสำเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
● การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา ทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
● การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
● งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
● การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
● คู่มือการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
● กระบวนงานพระราชทานเพลิงศพ
● งานขอหนังสือรับรอง/ขั้นตอนและการบริการหนังสือรับรอง ได้แก่
      ⌑
ขั้นตอนและการบริการออกหนังสือรับรองเงินเดือน
      ⌑ ขั้นตอนและการบริการหนังสือรับรองการเข้าทำงาน
      ⌑ หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอมีและใช้อาวุธปืน
      ⌑ หนังสือรับรองประกันตัวผู้ต้องหา และรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      ⌑ ขั้นตอนและการบริการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
● งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
● งานยกเว้นขอรับราชการทหาร


● แผนผังขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา