การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้