ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการบริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

โปรดคลิกเลือกรายงานที่ท่านต้องการ :
หมายเหตุ หากท่านเปิดด้วยสมาร์ทโฟน กรุณาหมุนหน้าจอเป็นแนวนอน